autorské právo2020-10-04T11:32:30+02:00

Autorské právo

Autorské právo a jemu podobné práva chránia predovšetkým autorské diela a práva súvisiace s autorským právom najmä práva výkonných umelcov, práva producentov zvukových a audiovizuálnych záznamom, práva vysielateľov, či práva k databázam. Autorské práva vznikajú momentom dokončenia diela, alebo jeho časti.

Predmetom autorského práva je predovšetkým dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.

Autorom poskytujeme právne poradenstvo súvisiace s autorským právom, najmä:

 • vydanie osvedčenia o autorstve,
 • vypracovanie licenčných zmlúv,
 • vypracovanie zmlúv o mlčanlivosti (NDA – tzv. non-disclosure agreement),
 • ochrana pred neoprávnenými zásahmi do autorského práva a práv podobných autorskému právu.

Nižšie nájdete informácie k najčastejšie poskytovaným službám pre našich klientov.

Napriek tomu, že autorské práva vznikajú bez potreby registrácie, samotným dokončením diela, resp. jeho časti, v praxi môžu vznikať sporné otázky, kto je autorom diela? Zákon na túto otázku poskytuje odpoveď, že autor diela je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.

Ako ale dokázať, že práve Vy ste autorom diela? Dokázať túto skutočnosť viete v podstate len nepriamymi dôkazmi, ktorými sú napríklad dokumentácia z procesu vzniku diela (napr. fotografie, alebo jednotlivé verzie diela v rôznych štádiách tvorby diela), alebo tiež doklad OSVEDČENIE O AUTORSTVE, ktorý slúži ako potvrdenie autorstva, ktorým v budúcnosti budete vedieť dokázať, že autorom ste práve Vy. Čím skôr po dokončení diela o osvedčenie o autorstve požiadate, tým väčšiu dôkaznú silu tento doklad bude mať.

Osvedčenie o autorstve funguje na princípe centrálneho registra záverečných prác, a teda skôr zaevidované diela dokazujú, že neskôr zverejnené diela s rovnakým obsahom sú plagiátmi.

Osvedčenie o autorstve Vám vieme vydať v listinnej podobe, alebo v elektronickej verzii s ochranou moderných elektronických prvkov, ktorých spochybnenie je v podstate nemožné. Takýto doklad Vám v prípade potreby pomôže preukázať, že autorom diela ste práve Vy.

Licenčnou zmluvou udeľuje autor diela nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (tzv. licenciu).  Kvalitná licenčná zmluva je dôležitá, lebo práve vďaka nej dokážete efektívne chrániť svoje práva, či už rozhodovať o spôsoboch použitia diela, o mieste a rozsahu použitia diela, trvaní licencie, ale definuje Vašu odmenu za uzatvorenie licenčnej zmluvy a nastavuje mechanizmy pre prípad porušenia dohodnutých práv a povinností.

S prípravou licenčných zmlúv, ale aj vymáhaním práv z ich porušenia máme bohaté skúsenosti, a preto Vám v prípade potreby vieme poradiť pri voľbe vhodného postupu na efektívnu ochranu Vašich práv.

Dohoda o mlčanlivosti je dôležitý nástroj ochrany utajovaných a dôverných skutočností v prípade, ak dôverné informácie potrebujete sprístupniť tretím osobám (napr. investorom, potenciálnym budúcim partnerom a pod.).  Zároveň dohoda o mlčanlivosti je vhodným nástrojom na ochranu takých predmetov, ktorým neposkytujú ochranu právne predpisy (napr. koncept fungovania podniku, rôzne myšlienky, postupy a metódy práce, know-how a pod.). Dohody o mlčanlivosti sú rovnako prvým krokom pri vzniku franchisingových vzťahov.

Dôsledne pripravená dohoda o mlčanlivosti Vám nastavuje mechanizmy kto a na aký účel sa môže s informáciami oboznámiť a na aký účel je oprávnený ich použiť. Iné ako oprávnenie použitie informácií spravidla býva sankcionované vysokými zmluvnými pokutami, ktoré plnia jednak odstrašujúcu funkciu, a zároveň pre prípad porušenia dôvernosti informácií plnia aj reparačnú funkciu (kompenzujú škodu, ktorá neoprávneným použitím informácií vznikne).

Rovnako Vám vieme poskytnúť právne služby pri vymáhaní práv z porušenej dohody o mlčanlivosti (NDA).

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, a preto dohoda o mlčanlivosti (NDA) je dôležitý dokument v prípadoch, kde prijímateľ informácií nie je viazaný povinnosťou mlčanlivosti zo zákona, resp. z iného vzťahu.

V prípade záujmu Vám na tému dohody o mlčanlivosti poskytneme konzultáciu a na základe Vašich potrieb vypracujeme znenie dohody o mlčanlivosti tak, aby Vám poskytovalo maximálnu ochranu. Zároveň Vám vypracujeme manuál, akým spôsobom postupovať v zmluvnom vzťahu, ktorý je založený dohodou o mlčanlivosti, aby ste vedeli aké dokumenty a akým spôsobom sprístupňovať prijímateľovi dôverných informácií.

Ako postupovať v prípade, že Vaše práva boli porušené? A aké práva vlastne máte?

V prípade, že máte podozrenie, že Vaše práva boli porušené, je potrebné vedieť, čoho sa môžete domáhať a akým spôsobom efektívne uplatniť svoje práva. Autorský zákon pozná predovšetkým tieto možnosti ktorých sa môžete domáhať:

 1. určenia svojho autorstva,
 2. zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
 3. zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté,
 4. poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora,
 5. poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora,
 6. odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom,
 7. náhrady nemajetkovej ujmy,
 8. náhrady škody,
 9. vydania bezdôvodného obohatenia.

V prvom rade sa vždy snažíme vec vyriešiť mimosúdne, avšak ak mimosúdne riešenie nie je možné, resp. dohodu sa nepodarí dosiahnuť, v tom prípade je potrebné podať žalobu na súd.

Po oboznámení sa s Vašim prípadom Vám navrhneme optimálny spôsob riešenia a vypracujeme všetky potrebné dokumenty k tomu, aby sme Vaše práva chránili efektívne.

infobox

Rozdiel medzi © a ®2020-10-04T11:53:07+02:00

Symbol © (z anglického slova copyright) symbolizuje ochranu autorského práva, ktorú nie je potrebné registrovať. Označenie ® (z anglického slova registered trademark) symbolizuje ochranu k registrovanému označeniu – ochrannej známke. Používanie symbolu ochrannej známky je možné až po zápise do registra ochranných známok.

Čo je copyright?2020-10-04T11:53:43+02:00

Označuje sa symbolom © a je to doložka o výhrade autorského práva k predmetu duševného vlastníctva. Verejnosti týmto symbolom dávate najavo, že ide o autorské dielo, ktoré je chránené autorským právom. Používanie symbolu nie je povinné, avšak odporúčané.

Kontaktujte nás

Pre viac informácií nás kontaktujte prostredníctvom formulára nižšie:

Túto stránku chráni reCAPTCHA od spoločnosti Google. Platia Pravidlá ochrany súkromia a Zmluvné podmienky.

Go to Top