dizajny2020-10-01T20:30:28+02:00

Dizajny

Dizajny (všeobecné informácie)

Dizajnom je vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samého výrobku alebo jeho zdobenia (inými slovami etiketa, obal alebo špecifický tvar výrobku).

Dizajn je spôsobilý na ochranu, ak je nový a má osobitý charakter.

Majiteľ zapísaného dizajnu má výlučné právo využívať zapísaný dizajn, brániť tretím osobám využívať zapísaný dizajn bez jeho súhlasu, poskytnúť súhlas na využívanie zapísaného dizajnu, previesť zapísaný dizajn na inú osobu alebo zriadiť k zapísanému dizajnu záložné právo. Využívanie zapísaného dizajnu je najmä výroba, ponuka, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, v ktorom je zapísaný dizajn stelesnený alebo na ktorom je použitý, alebo skladovanie tohto výrobku na takéto účely.

Idete registrovať dizajn?

Poskytujeme právne služby pri:

Registrácia dizajnu

Prihlášku je oprávnený podať pôvodca dizajnu (t.j. ten kto dizajn vytvoril, pri zamestnaneckých dielach zamestnávateľ), alebo ten, na koho prešli práva z dizajnu.

  1. zabezpečíme vypracovanie prihlášky dizajnu a jej podanie,
  2. poskytneme poradenstvo a zastupovanie v konaní o zápis dizajnu pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Za podanie prihlášky dizajnu zaplatíte správny poplatok vo výške:

  • 10 EUR v prípade pôvodcu dizajnu alebo
  • 20 EUR v prípade inej osoby, na ktorú prešli práva z dizajnu.

Správny poplatok za zápis dizajnu je štandardne 20 EUR, resp. 40 EUR, ale vzhľadom na to, že dokážame zabezpečiť podanie prihlášky so zaručeným elektronickým podpisom, klienti našej kancelárie majú zľavu zo správneho poplatku vo výške 50 %.

Platnosť zápisu dizajnu je 5 rokov odo dňa podania prihlášky.

Ochrana pred neoprávnenými zásahmi do práv k dizajnu

V prípade zásahu do práv k dizajnu alebo ohrozenia týchto práv sa môže ten, koho právo sa porušilo alebo ohrozilo, domáhať, aby porušovanie či ohrozovanie práva bolo zakázané a následky porušovania boli odstránené.

Ak bola zásahom do práv spôsobená škoda, poškodený má právo na jej náhradu vrátane ušlého zisku. Ak bola zásahom do práv alebo ohrozením týchto práv spôsobená nemajetková ujma, poškodený má právo na primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.

Ochrany sa majiteľ môže domáhať na príslušnom súde. Naša advokátska kancelária je pripravené poskytnúť Vám odborné právne posúdenie problému a profesionálne právne služby v konaní pred súdom (najmä vypracovanie žaloby, právne konzultácie, zastupovanie na pojednávaniach a pod.).

infobox

Čo je to dizajn?2020-10-04T12:00:30+02:00

Dizajnom je vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti. Ide najmä o línie, obrysy, farby, tvar, štruktúra alebo materiál samotného výrobku alebo jeho zdobenia. Najčastejšie registrované dizajny sú: etiketa, obal výrobku, alebo tvar výrobku (napr. kusy nábytku, časti komponentov auta a pod).

Kontaktujte nás

Pre viac informácií nas neváhajte kontaktovať.

Údaje o ochrannej známke alebo dizajne

Kliknite alebo presuňte súbory do tohto okna. Môžete vložiť maximálne 5 súborov.
Povolené formáty sú PDF, PNG a JPG. Maximálna veľkosť súboru je 15 MB.
Celé znenie našich zásad ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

Túto stránku chráni reCAPTCHA od spoločnosti Google. Platia Pravidlá ochrany súkromia a Zmluvné podmienky.

Go to Top