ochranné známky2021-01-20T20:30:28+01:00

Ochranné známky

Ochrannou známkou je označenie tovarov alebo služieb (inými slovami značka alebo logo), na základe ktorého sa tovary a služby s týmto označením dokážu odlíšiť od iných podobných tovarov alebo služieb. Označenie sa za ochrannú známku považuje až momentom registrácie v registri ochranných známok. Ako ochranná známka môže byť registrovaný: slovný názov, kresba, logo, obal, zvuk a pod.

Kedy má zmysel registrovať ochrannú známku?

Ochrannú známku má zmysel registrovať v prípade, ak potrebujete odlíšiť Vaše výrobky a služby od výrobkov a služieb iných podnikateľov. Ochranná známka garantuje štandard kvality tovarov a služieb, na ktorý sú Vaši zákazníci zvyknutí. Ochranná známka preto chráni nielen Vás, ale aj Vašich zákazníkov a zároveň sa ňou buduje identita značky (vytvára sa brand), čím sa zároveň zvyšuje aj hodnota Vašej firmy.

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®. Proti neoprávneným zásahom do ochrannej známky sa jej majiteľ môže domáhať ochrany žalobou na súde.

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky s možnosťou opakovaného obnovenia.

Potrebujete registrovať ochrannú známku, alebo potrebujte dosiahnuť ochranu ochrannej známky?

Grant je poskytovaný aj na úhradu poplatkov za prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu (priemyselné vlastníctvo), bez ohľadu na to, či zvažujete zapísanie ochrannej známky alebo dizajnu na úrovni EÚ, alebo vnútroštátnej úrovni.

Podmienkou poskytnutia grantu je vyplnenie žiadosti a v prípade priznania nároku je potrebné do 30 dní podať prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu. EUIPO poskytuje grant do výšky 50 % poplatkov, zvyšných 50 % je prihlasovateľ povinný uhradiť zo svojich zdrojov.

Úrad posiela granty po podaní prihlášky na ochrannú známku, alebo dizajn na základe elektronickej žiadosti do jedného mesiaca priamo na Váš bankový účet.

Koľko EUR reálne môžem získať?

Podávať žiadosť o grant sa oplatí predovšetkým pri európskych dizajnoch a ochranných známkach, kde sa správne poplatky pohybujú v stovkách eur. (Dizajn od 350 EUR, ochranná známka od 850 – 1200 EUR). Práve z tohto správneho poplatku dokážete vďaka grantu ušetriť až polovicu.

Ako mám postupovať aby som grant získal?

Podanie žiadostí je online, jednoduché a v prípade potreby Vám poradíme. Pred podaním žiadosti je potrebné oboznámiť sa s výzvou EUIPO a následne môžete vyplniť túto žiadosť. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Kedy môžem o grant požiadať?

Celkovo je na túto schému pomoci vyčlenených 20 miliónov EUR pre celú EU a o granty je možné žiadať v 5 obdobiach:

 • od 11.1.2021 do 31.1.2021,
 • od 1.3.2021 do 31.3.2021,
 • od 1.5.2021 do 31.5.2021,
 • od 1.7.2021 do 31.8.2021 a
 • od 1.9.2021 do 30.9.2021.

Na každé obdobie je alokovaná čiastka 4 milióny EUR. V prípade, že v jednom období bude čiastka vyčerpaná, prijímanie žiadosti sa zastaví a môžete požiadať o grant v nasledujúcom období.

Granty sú prideľované na princípe kto prv príde, ten prv berie. Odporúčame podávať žiadosť na začiatku jednotlivých období, kedy je šanca na úspech najvyššia.

Žiadosť o grant je potrebné vždy podať pred podaním prihlášky ochrannej známky alebo dizajnu.

Registrácia ochrannej známky

 1. Poradíme Vám, aký druh ochrannej známky registrovať (slovná / obrazová / kombinovaná / resp. iná) a tiež formu ochrannej známky (národná/európska/medzinárodná).
 2. Navrhneme vhodné triedy tovarov a služieb, ktoré bude ochranná známka chrániť.
 3. Vyhodnotíme rozlišovaciu spôsobilosť označenia.
 4. Skontrolujeme, či nie sú registrované ochranné známky, ktoré by mohli byť podobné, alebo zhodné so známkou, ktorá má byť registrovaná (spracujeme tzv. rešerš).
 5. Zabezpečíme vypracovanie prihlášky ochrannej známky a jej podanie na príslušný úrad duševného (priemyselného) vlastníctva.
 6. Poskytneme poradenstvo a zastupovanie v konaní o zápis ochrannej známky pred príslušným úradom.

Konanie o zápise ochrannej známky zvyčajne trvá 5 – 7 mesiacov.

Základný správny poplatok za podanie prihlášky národnej – slovenskej ochrannej známky je 96 EUR. Správny poplatok za zápis ochrannej známky je štandardne 166 EUR, ale vzhľadom na to, že dokážame zabezpečiť podanie prihlášky so zaručeným elektronickým podpisom, klienti našej kancelárie majú zľavu zo správneho poplatku vo výške 70 EUR. Táto ochranná známka Vám zabezpečuje ochranu na území Slovenskej republiky.

Základný správny poplatok za podanie prihlášky ochrannej známky Európskej únie je 850 EUR. Táto ochranná známka Vám zabezpečuje ochranu značky vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.

pozn. Správne poplatky nie sú odmenou za právne služby. Pre viac informácií ohľadom odmeny kliknite sem.

V prípade, ak tretia osoba zasahuje do práv majiteľa ochrannej známky, majiteľ má právo domáhať sa, aby:

 • porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené;
 • sa poskytlo primerané zadosťučinenie, ktorým môže byť aj peňažné plnenie.
 • Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

Ochrany sa majiteľ môže domáhať na príslušnom súde. Naša advokátska kancelária je pripravená poskytnúť Vám odborné právne posúdenie problému a profesionálne právne služby v konaní pred súdom (najmä vypracovanie žaloby, právne konzultácie, zastupovanie na pojednávaniach a pod.).

infobox

Čo je to ochranná známka?2020-09-28T14:49:04+02:00

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je označenie tovarov alebo služieb, na základe ktorého sa tovary a služby jedného podnikateľa dokážu odlíšiť od podobných tovarov a služieb iných podnikateľov. Inými slovami značka alebo „brand“. Označenie sa za ochrannú známku považuje až momentom registrácie v registri ochranných známok. Každá ochranná známka musí mať rozlišovaciu spôsobilosť a práve posúdenie tejto vlastnosti býva častokrát náročné. My Vám však ochotne poradíme.

Ochranná známka môže byť: slovná, obrazová, kombinovaná alebo trojrozmerná a v prípade ochrannej známky Európskej únie môže byť ochrannou známkou aj zvuk (džingel) alebo farba ako taká.

Ochranná známka (značka) chráni vždy len druh tovarov alebo služieb, pre ktorý je registrovaná a len na území štátu, na ktorom ju prihlasovateľ prihlási ako ochrannú známku.

Rozdiel medzi © a ®2020-10-04T11:53:07+02:00

Symbol © (z anglického slova copyright) symbolizuje ochranu autorského práva, ktorú nie je potrebné registrovať. Označenie ® (z anglického slova registered trademark) symbolizuje ochranu k registrovanému označeniu – ochrannej známke. Používanie symbolu ochrannej známky je možné až po zápise do registra ochranných známok.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o konzultáciu ohľadom registrácie ochrannej známky nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formuláru nižšie.

Údaje o ochrannej známke alebo dizajne

Kliknite alebo presuňte súbory do tohto okna. Môžete vložiť maximálne 5 súborov.
Povolené formáty sú PDF, PNG a JPG. Maximálna veľkosť súboru je 15 MB.
Celé znenie našich zásad ochrany osobných údajov nájdete na tomto odkaze.

Túto stránku chráni reCAPTCHA od spoločnosti Google. Platia Pravidlá ochrany súkromia a Zmluvné podmienky.

Go to Top