Symbol © (z anglického slova copyright) symbolizuje ochranu autorského práva, ktorú nie je potrebné registrovať. Označenie ® (z anglického slova registered trademark) symbolizuje ochranu k registrovanému označeniu – ochrannej známke. Používanie symbolu ochrannej známky je možné až po zápise do registra ochranných známok.