Nekalá súťaž je konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a môže spôsobiť ujmu súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Formy nekalej súťaže upravuje Obchodný zákonník SR v §44 – §52.